SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS "GIESMIŲ SKAMBESY"

Gruodžio 6 dieną  Tauragės kultūros rūmuose vyko sakralinės muzikos koncertas ,,Giesmių skambesy”. Koncerte dalyvavo Tauragės kultūros centro kamerinis choras ,,OPUS”, vadovas Zenonas Komskis, Šilalės kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis ,,EX CORDIS”, vadovai  Nijolė Mačiukaitienė ir Antanas Kazlauskas, Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos Klaipėdos jaunimo choras ,,Cantate Domino”, vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė ir jaunimas iš Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios.

 

Visus susirinkusius sveikino Tauragės savivaldybės mero pavaduotojas Pranas Petrošius ir  Kultūros centro vedėjas Petras Jokubauskas.

 

Ramybės, tikėjimo, meilės ir vilties visiems  linkėjo projekto autorė Lijana Kiltinavičienė.

Image

Image

Image

Image

LEBMS kamerinis jaunimo choras „Cantate Domino“

2007 m. rugpjūčio mėn. iš studijų Vokietijoje grįžusi Laura Matuzaitė iš karto ėmėsi gražių ir didelių darbų. Vienas iš daugelio – LEBMS kamerinio jaunimo choro “Cantate Domino” atgaivinimas ir jo veiklos pratęsimas.  2001m., Išvykdama studijuoti bažnytinę muziką į Vokietiją, Laura nepaliko choro likimo valioje, suorganizavo nuolatinę paramą vadovei bei chormeisterei už darbą ir pakvietė jam vadovauti studijų KU Menų Fakultete bendramoksles Indrę Bareikytę ir Editą Fiodorovą. Merginos sėkmingai ir noriai ėmėsi šio darbo, kuris jaunam choro vadovui ne iš karto yra labai paprastas ir lengvas. Kaip ir visada pasikeitus vadovui, chorą reikia vėl iš naujo suburti ir sukviesti. Tuo ypatingai rūpinosi merginos, choras pasipildė naujais giesmininkais, sustiprėjo jo skambesys, ansambliškumas. Tačiau dvi vadovės po vienu stogu negalėjo dirbti, todėl nuo 2003m. rugsėjo mėnesio chorui liko vadovauti viena iš jų – Edita. 2003 m. lapkričio mėn. buvo ryžtasi išleisti garso įrašą (CD) su Advento - Kalėdų giesmėmis. Choras turėjo labai daug koncertinių kelionių Lietuvoje ir užsienyje bei niekada neatsisakė papuošti giesme bažnyčiose organizuojamų renginių. Visi choristai esame dėkingi vadovėms už choro išlaikymą iki mūsų įkūrėjai sugrįžtant.

 Image
 

Laurai sugrįžus visi “Cantate Domino” choro dalyviai buvo pakviesti dalyvauti 2007 08 12 – 25 dienomis chorų, vargonininkų ir natų rašymo “Finale” programos seminare. Čia jie išmoko naujų romantinės muzikos kūrinių.

Image

        2007m. pavasarį bei rudenį keletas choristų kantriai repetavo kartu su folklorinio ansamblio „Vorusnėlė“ giesmininkais, vadovaujant kompozitoriui ir dirigentui V. Konstantinovui ir paruošė chorinę programą lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ kompaktinės plokštelės (CD) „Liaupsinki, siela mano“, įrašams. Dviejose kompaktinėse plokštelėse buvo įgiedotos ev. liuteronų laidojimo ir bažnytinių švenčių giesmės. 

Image

Nuo spalio mėnesio choras ėmė pastoviai repetuoti S. Dacho namuose ir ev. liuteronų bažnyčioje du, prireikus, net triskart per savaitę vadovaujant Laurai Matuzaitei. Atsikūręs iš naujo choras garbingai paminėjo savo 8-erių metų gimtadienį ir uoliai ėmės giedoti ir toliau garbinti Dievą giesme. Pirmasis atsakingas uždavinys naujai susibūrusiam chorui - kelionė į Lipės kraštą Vokietijoje. Tuoj po jos reikėjo skubiai paruošti naują adventinę koncertinę programą mūsų mažosioms evangeliškoms parapijoms.

Dievui šlovę giedoti susirinko daugelis „senųjų“ giedorių, kurie nuo pirmųjų choro susibūrimo dienų giedojo chore ir taip pat atėjo nemažas skaičius naujų žmonių. Šiuo metu chore gieda net 20 giesmininkų. Pradžia buvo sunki – visų pirmiausia reikėjo susipažinti vieniems su kitais ir susigiedoti chore. Kadangi susirinkome ne visi iškarto balsingi, reikėjo įdėti daug pastangų, kad deramai skambėtų vienas tęsiamas tonas – „unisonas“. Šiam tikslui LEBMS pirmininkė - choro vadovė rado gražią išeitį, kaip būtų galima padėti žmonės, kurie nori giedoti, bet niekada nėra to darę. Ji pasikalbėjo su gerbiamu ir ilgamečiu choro vadovavimo žinovu doc. Bronislovu Skirgilu ir sutarė dėl privačių pamokų, kad šie jauni žmonės galėtų privačiai lavinti balso įgudžius ir taip pamažu įsilieti į “Cantate Domino” jaunimo būrį bei savo balsu praturtinti bažnyčioje skambančią giesmę. Esame labai dėkingi gerb. B. Skirsgilui už labai svarbų ir atsakingą darbą.

Kiek pralaužę ledus jau ruošėmės labai atsakingai kelionei į Vokietiją – partnerinį Lipės kraštą. Važiavome net šeši kolektyvai: LEBMS jaunimo choras “Cantate Domino”, Šilutės, Pagėgių ir Žemaičių Naumiesčio ev. liut. parapijų jungtinis choras, Šilutės merginų ansamblis bei jungtinis Klaipėdos ir Šilutės pučiamųjų instr. ansamblis. Mus labai šiltai priėmė Lemgo ev. liut. bažnyčios parapijiečiai. 

 Image

                Turėjome 3 koncertus: Blomberge, Šv. Mikalojaus bažnyčioje Lemgo miestelyje ir M. Liuterio bažnyčioje - Detmolde. Kiekvienas choras buvo pasiruošęs savo programą. Skambėjo ir pučiamųjų instrumentų muzika. Paskutinis akordas nuaidėjo visiems kartu užtraukiant kantatą “Viešpatį liaupsink”. Kelionėje ne tik koncertavome. Bendravome su žmonėmis, dalyvavome pokalbiuose su kunigais, parapijiečiais, lankėmės Lipės krašto gražiausiose ir įžymiausiose vietose. Daugiau apie kelionę galite skaityti sekančiuose  straipsniuose.

Image

Grįžę su gera nuotaika ir užsidegimu dirbti toliau, pradėjome intensyviai ruoštis adventinei bei kalėdinei programai, kuriai laiko daug tikrai nebeturėjome.

Spalio 30 d.kun. R. Šemeklio kvietimu vykome į Šilutės ev. liuteronų bažnyčią savo koncertu minėti  Reformacijos 490 metų jubiliejų. Koncerte giedojo mūsų choras kartu su jungtiniu Šilutės, Pagėgių bei Žemaičių Naumiesčio parapijų choru (vadovai Valteris Matulis, Evelina Norkienė, Birutė Vitonienė) ir Šilutės ev.liuteronų parapijos merginų ansambliu (vadovė Edita Vaškaitytė). Koncerto metu buvo atlikta programa, kurią chorai drauge atliko Vokietijoje, Lipės krašte .

Gruodžio 13 d.kun. Mindaugo Žilinskio ir mokyklos vadovybės buvome pakviesti į Juknaičių vidurinę mokyklą dalyvauti adventinėje vakaronėje, kurios pradininkas, pasak mokyklos direktoriaus, mūsų chore giedojęs kun. Liudas Miliauskas, šiuo metu išvykęs į JAV. Mokyklos vaikams, mokytojams ir tėveliams savo chorine muzika padovanojome adventinę nuotaiką ir paruošėme smagiai Jėzaus Kristaus gimimo šventei.

Gruodžio 15 d.su adventine programa važiavome į Jurbarką. Labai šiltai ir rūpestingai mus priėmė kun. Mindaugas Kairys ir jo parapijiečiai. Kartu su choru vyko ir Klaipėdos ev. liut. bažnyčios pučiamųjų instrumentų orkestras, kuris pakilėjo adventinės vakaronės šventinę nuotaiką koncerto metu ir po koncerto besivaišinant kugeliu bei saldumynais. Koncertą labai praturtino mūsų choristės Ingos Petkūnienės dukrytės Ieva ir Augustė, kurios maloniai visus nustebino ne tik giesmele, bet ir meistriškai ir labai muzikaliai klavinova atliekamais Balio Dvariono valsais. Apie koncertą Jurbarke galite paskaityti straipsnelį Jurbarko laikraštyje „Mūsų laikas“ (ps. 40)

Gruodžio 20 d.buvome pakviesti į Vainuto vidurinės mokyklos adventinę popietę. Labai džiaugėmės tokiu dideliu klausytojų skaičiumi.

Kunigas M. Žilinskis klausinėjo vaikų ir mokytojų, ką jie žino apie Advento prasmę bei tradicijas. Mūsų nuostabai vaikai buvo puikūs žinovai. Po koncerto mokytojų kolektyvas mus vaišino sočiu kugeliu bei maloniai prisiminė ir pasakojo apie  kun. Liudo Miliausko mokyklos laikus. 

Gruodžio 21 d.Advento ir Kalėdinėmis giesmėmis papuošėme Klaipėdos viešbučio “Radisson” svečių priėmimą. Malonu, kad šį muzikinį koncertuką mums suorganizavo buvęs choristas Mindaugas Prižginas šiuo metu dirbantis Viešbučio administracijoje.

Gruodžio 22 d.Karklėje giedojome bažnyčios statybos projekto susitikime. Vyko pokalbis su parapijiečiais dalyvaujant mūsų bažnyčios vyskupui Mindaugui Sabučiui dėl Karklėje planuojamos naujos bažnyčios statybos.

Pradedant naujus 2008 metus įrašėme iš giesmyno “Krikščioniškos giesmės” 307 giesmę “Štai čia širdis!”. Šią giesmę, savo jubiliejui kurdama video mežiagą, mus paprašė įrašyti ev. liut. Klaipėdos parapijos buhalterė Lilija Petraitienė. Džiaugėmės galėdami padovanoti Lilijai tokią skambią dovaną. Labai džiugu, kad mūsų nepamiršo buvę choro “Cantate Domino” nariai (Arnoldas Piklaps, Andrius Stakelis, kun. Remigijus Šemeklis) ir mielai prisijungė bei pagelbėjo įrašant šią giesmę.

Image

Labai dėkojame kiekvienam “Cantate Domino” choro nariui už jų aktyvumą, už jų dovanojamą laiką lankant repeticijas du kartus į savaitę ir už šiltą, draugišką bendravimą ir vienas kito palaikymą. Linkime jiems ir toliau išlikti draugiškiems, aktyviems, skelbti Dievo žodį giesme, kartu patirti dar daug gražių akimirkų. 

Image

Kviečiame kiekvieną norintį giedoti bei turėti puikių draugų, norintį susipažinti su įvairiais bažnytinės muzikos giedojimo žanrais ir stiliais - prisijungti prie mūsų gražaus giedančių žmonių rato ir visiems kartu dovanoti žmonėms kruopelytę džiaugsmo.

Irena Tumelionytė

LEBMS narė

PIOkoordinatorė

Choro kelionė į Lipės kraštą

Spalio 15-22 dienomis jungtinis keleto Klaipėdos krašto parapijų choras svečiavosi Vokietijoje Lipės krašto evangelikų bažnyčioje. Reikia pastebėti, kad jau antras dešimtmetis kaip Lietuvos ir Lipės krašto liuteronus sieja bendrystės ryšiai. Ir tai nėra vien tik popieriuje likę žodžiai! Kelionės metu daug kartų patyriau kiek daug šioje Vokietijos dalyje galima atrasti tų, kurie palaiko mus, po kruopelytę renka naujienas iš mūsų asmeninio ar bažnytinio gyvenimo, meldžiasi už mus. Atvykus į Lemgo miestą, buvome laukiami ir šiltai sutikti.

 

 Image

Viešnagės metu užteko visko: ir poilsio, ir garbingų susitikimų savivaldybėse, ir išvykų į įdomias vietas… Žinoma, mūsų kelionės tikslas nebuvo turistinė kelionė! Su savimi vežėmės lietuvišką giesmę; ja troškome pasidalinti su lipiečiais.

 

Su choru vyko net trys Klaipėdos krašto kunigai: kun. Mindaugas Kairys, kun. Mindaugas Žilinskis ir kun. Remigijus Šemeklis.

 

Pirmasis koncertas vyko Martyno Liuterio vardu pavadintoje bažnyčioje Blomberge. Čia lietuvių chorą sveikino ne tik mus priėmusi parapija, bet ir Lipės krašto bažnyčios superintendentas kun. Dr. Martin Dutzmann. Antras koncertas – Šv. Mikalojaus bažnyčioje Lemgo. Trečiasis – M. Liuterio bažnyčioje Detmolde.

 

Koncertinė programa buvo įvairi ir spalvinga. Prasidėjo - tradicine liuteroniška M. Mažvydo giesme „Gyvenimą pašlovintą turės tas…“, vėliau - giedojo parapijų choras. Vargonams pritariant romantiškai skambėjo saksofonas. Džiaugsmingai gaudė pučiamųjų orkestro garsai (vad. Irena Tumelionytė). Maloniai nuteikė nuoširdus Šilutės merginų ansamblio giedojimas, kurį pakeitė skambios muzikos sandraugos jaunimo choro „Cantate Domino“ giesmės. Koncertą vainikavo jungtinio choro atliekama kantata “Viešpatį liaupsink”, kurios metu į bendrą giedojimą įsijungti galėjo ir susirinkę klausytojai, bei lietuviška daina „Kur giria žaliuoja“.

 

Sekmadienį, kaip ir įprasta, vykome į pamaldas. Jaunimo choras „Cantate Domino“ giedojo St. Pauli ev. reformatų bažnyčioje (Lemgo), o parapijų jungtinis choras – Šv. Marijos ev. liuteronų bažnyčioje (Lemgo). Kun. R. Šemeklis buvo pakviestas sakyti pamokslą Detmolde. Vėliau, vykome į misijos šventę Bad Meinberge, kuri baigėsi ekumeninėmis pamaldomis Romos katalikų bažnyčioje.

 

Jungtinį parapijų chorą sudarė choristai iš Šilutės parapijos choro (vad. Valteris Matulis), Šilutės merginų ansamblio (vad. Edita Vaškaitytė), Pagėgių parapijos choro (vad. Evelina Norkienė) ir Žemaičių Naumiesčio choro (vad. Birutė Vitonienė).

 

Jaunimo chorui „Cantate Domino“ vadovavo ir visą kelionę organizavo šią vasarą studijas Vokietijoje užbaigusi LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė.

 

Nuoširdžiai dėkojame mus priėmusiems žmonėms. Ypatinga padėka - kunigams Frank Erichsmeier, Matthias Altevogt, Jörg Deppermann, bei visą kelionę mus lydėjusiai Ingrid Machentanz.

 

 Informaciją vokiečių kalba galima rasti:
Evangelischer Freundeskreis Litauen e.V.

 

Kun. Remigijus Šemeklis

Chorui CANTATE DOMINO 5 - eri metai!

Rugsėjo 10 d. 17.00 val. Nidos ev. liut. bažnyčioje įvyko LEBMS choro „Cantate Domino“  5-erių metų jubiliejinis koncertas. Koncerto programoje: J. S. Bach, J. Brahms, R. Grössler, A. Gretchaninoff, M. L. Lightfoot, J. Naujalio, M. Genio, V. Jakubėno, A. Abariaus, J. Reinberger „Dextera Domini“ ir kt. kūriniai. Koncerto programą paįvairinome solo ir vargonų muzika. Jaunoji vargoninikė Monika Stasiukėnaitė atliko J. S. Bacho Preliudą ir Fugą c-moll. Klausytojų džiaugsmo ašaras išspaudė mažųjų solisčių Augustės ir Ievos Petkūnaičių pasirodymas su A. Abariaus giesme „Ryto maldoj“ bei M.Genio harmonizuota l. l. giesme „Žemė, oras ir dangus“. Nuostabu, kad į chorą jau galime įtraukti ir savo mažasias atžalas.

Image

Rugsėjo 10 d. 17.00 val. Nidos ev. liut. bažnyčioje įvyko LEBMS choro „Cantate Domino“  5-erių metų jubiliejinis koncertas. Koncerto programoje: J. S. Bach, J. Brahms, R. Grössler, A. Gretchaninoff, M. L. Lightfoot, J. Naujalio, M. Genio, V. Jakubėno, A. Abariaus, J. Reinberger „Dextera Domini“ ir kt. kūriniai. Koncerto programą paįvairinome solo ir vargonų muzika. Jaunoji vargoninikė Monika Stasiukėnaitė atliko J. S. Bacho Preliudą ir Fugą c-moll. Klausytojų džiaugsmo ašaras išspaudė mažųjų solisčių Augustės ir Ievos Petkūnaičių pasirodymas su A. Abariaus giesme „Ryto maldoj“ bei M.Genio harmonizuota l. l. giesme „Žemė, oras ir dangus“. Nuostabu, kad į chorą jau galime įtraukti ir savo mažasias atžalas.

Kaip choro įkūrėja negaliu nutylėti neapsakomai didelio džiaugsmo kylančio iš širdies gilumos, kurį jaučiu kiekvienąkart grįždama ir kartu giedodama koncertuose. Jau vien tai, kad choras nesubyrėjo, išliko vieningas ir stiprus dvasiškai, nepaisant vadovų pasikeitimų - kelia daug pasitikėjimo bei vilties!

Choras per 5-erius gyvavimo metus ne tik išaugo choristų skaičiumi, bet ir sustiprėjo visais kitais atžvilgiais. Tik susibūrę pradėjome nuo paprasčiausių keturbalsių protestantiškų choralų. Viena iš pirmųjų mūsų giesmių - M. Mažvydo „Gyvenimą pašlovintą turėsi!“ ir dabar dar mielai giedama. Šiandien chorui nesvetimas Motetto ar Kantatos žanras, baroko, klasikos, romantikų bei Gospel muzikos stilių kūriniai. Ypatingai daug dėmesio skiriama lygiam choriniam skambesiui lavinti. Siekiama lygiavertiškumo tarp balsų. Išsiplėtė choro diapazonas, sudėtingesnių ritminių figūrų pojūtis, daugiabalsiškumas. Tačiau, nepaisant išsiplėtusio repertuaro bei programos sudėtingumo, Dievo Žodis, kuris, jei ne giesme, tai žodžiu, skelbiamas - išliko pagrindu. Vien dėl to mano širdis rami ir džiaugsminga! Choristus sieja ne tik chorinės muzikos atlikimo noras, bet ir tamprus tarpusavio dvasinis ryšys. „Cantate Domino“ yra Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugos reprezentacinis choras.

1999 m. savo iniciatyva subūriau šį jaunimo chorą, kuris vėliau gavo pavadinimą atspindintį savo kasdienybę - Giedokime Viešpačiui! Visame pasaulyje suprantamoje lotynų kalboje - „Cantate Dominum“.

 

Šiuo metu chore gieda apie 20 jaunų žmonių, kurie tarnauja liuteronų bažnyčiose: kunigai, diakonai, tikybos mokytojai, jaunimo vadovai, choro vadovai, vargonininkai bei giesmininkai. Daugelis iš jų studijuoja Lietuvos bei užsienio universituose teologiją, bažnytinę muziką, religijos pedagogiką, socialinį darbą, diakoniją, psichologiją, režisūrą, lietuvių, užsienio kalbas bei kitus dalykus.

Man išvykus studijuoti bažnytinę muziką į Vokietiją (Bayreuth), chorui ėmėsi vadovauti dvi jaunos ir aktyvios chorvedės, mano studijų kolegės Indrė Bareikytė - Miltenienė ir Edita Fiodorova.

LEBMS vardu nuoširdžiai dėkoju choro vadovei Indrei Bareikytei už nuoširdų darbą su choru nuo 2002 m. iki 2003 m. vidurio - tai labai svarus bei taurus įnašas muzikos sandraugos veiklai.

Indrė Bareikytė savo muzikos kelią pradėjo Vilniuje, M. K. Čiurlionio Menų gimnazijoje. Aukštąjį mokslą baigė Klaipėdos Universiteto Menų fakultete choro dirigentės bakalauro bei muzikologijos magistro laipsniais. Nuo ”Cantate Domino” įsikūrimo (1999 m.) Indrė Bareikytė akompanavo šiam kolektyvui ir man išvykus, nuo 2002 m. perėmė vadovavimą ir ruošė chorą koncertiniams turne į Lietuvos ir Vokietijos evangeliškas parapijas, giesmių šventes Klaipėdoje 2002 m. bei Tauragėje 2003 m.

Šiuo metu su choru dirba jauna bei aktyvi choro vadovė Edita Fiodorova, kilusi, bei muzikinį kelią pradėjusi Panevėžyje. Toliau studijas Edita tęsė Lietuvos Muzikos Akademijos Kauno fakultete, kur įgijo bakalauro laipsnį. Choro dirigento magistro laipsnį įgijo Klaipėdos Universiteto Menų fakultete. Edita gerą chorinę praktiką įgijo dirbdama su Kauno sakralinės muzikos mokyklos merginų choru „Pastoralė“. Nuo 2003 m. entuziastingai vadovauja chorui „Cantate Domino“ ruošdama skirtingą bažnytinių laikotarpių chorinę programą, papildydama vis įvairesne, skirtingų epochų chorine muzika.

Peržvelgiant visus penkis metus noriu pasidžiaugti gražių ir prasmingų chorinių darbų puokšte. Didžiausias bei sudėtingiausias atliktas chorinis kūrinys – J. S. Bacho kantata BWV106 „Dievo laikas yra pats geriausias laikas“ (Actus tragicus) 2000 m. vasaros giedojimo bei vargonavimo seminare. Kartu su Vilniaus bažnytinio choro „Giesmės tarnai“ pagalba padarėme pirmąjį garso įrašą. Antrasis įrašas su tradicinėmis ev. liuteronų bažnyčios giesmėmis padarytas 2002 m. O 2003 m. garso įrašo (CD) repertuaras skiriamas Advento bei Šv. Kalėdų laikotarpiui.

2001 m. choras „Cantate Domino“ dalyvavo bendrame vokiečių, bei lietuvių Gospel muzikos projekte ”Singers Project” koncertiniame turnė po Lietuvą. 2002 m. Vokietijoje su tuo pačiu ”Singers Projekt” dalyvavo Šiaures Elbės žemės „Gospel“ chorų festivalyje.

2001 m. gruodžio mėn. choras dalyvavo bendrame Klaipėdos Universiteto projekte žymaus Bitlų dainininko P. McCartney sukurtoje „Liverpool oratorijoje“. Projekto vadovas ir dirigentas KU MF prof. A. Zaboras.

2003 m. pavasarį choras koncertavo Schleswig - Holstein (Vokietija) ev. liuteronų parapijose.

2004 m. spalio mėnesį „Cantate Domino“ vyko į pažintinį koncertinį turnė po Vokietiją nuo Leipcigo iki Emericho baigdami kelionę Lipės krašte. Ši kelionė svarbi ne tik LEBMS, bet ir visai ev. liuteronų bažnyčiai, kadangi choras aplankė partnerines organizacijas (Gustaw-Adolf - Werk) bei parapijas.

Kiekvienais metais choras aktyviai dalyvauja Lietuvos ev. liuteronų bažnytinėse šventėse, gieda Giesmių šventėse, organizuoja koncertus krikščioniškose vaikų stovyklose, mokyklose, vaikų namuose, didesnėse bei mažose parapijose.

Choro jubiliejui pažymėti į koncertą Nidoje buvo pakviesta LRT „Kelio“ laidos kurybinė grupė, taip pat laikraščių „Lietuvos žinios“ ir „Klaipėda“ reporteriai.

„Mūsų bažnyčia per visą vasarą nematė tiek klausytojų!!!“ - po koncerto stebėjosi parapijos pirmininkė Kristina Teperis. Bažnyčioje buvo užimtos visos vietos suoluose, šonuose ir net ant emporų! Kai kurie žmonės jau nebe pirmą kartą atvyksta specialiai į mūsų koncertą iš Vokietijos, tap pat ir ilgametis mūsų choro remėjas kun. Uwe Haberland iš Schleswig Holstein‘o.

„Cantate Domino“ choras, tarsi broliai ir seserys - viena šeima.

Te vienybė Kristuje bei meilė bažnytinei giesmei stiprina ir toliau choro kūrybinį kelią!

 

Choro “Cantate Domino” įkūrėja

Laura Matuzaitė

Choro CANTATE DOMINO kelionės į Vokietiją įspūdžiai

Sunku sutalpinti įspūdžius į straipsnį, bet nors po dalelytę noriu su Jumis visais pasidžiaugti mūsų choro kelione.

 

 

Sunku sutalpinti įspūdžius į straipsnį, bet nors po dalelytę noriu su Jumis visais pasidžiaugti mūsų choro kelione.

Labai džiaugiuosi, kad su Dievo pagalba visi numatyti kelionės tikslai į Leipcigą, Hageną-Haspę, Kreuztalį, Emmerichą, trumpa išvyka į Olandiją Biblijos muziejų ir toliau Vokietijoje Friesenhagen bei po Lipės kraštą - Detmoldą, Lagę ir Lemgo, kur gyvena Lietuvoje dirbę kunigai, puikiai pasisekė!

Linkėjimai visiems nuo kunigų Frank Erichsmeierir Matthias Altevogt.

Vokietijoje su choru turėjome net 8 koncertus ir pamaldas Detmoldo M. Liuterio bažnyčioje, kur pamokslavo kun. Liudas Miliauskas.

Nors ir kelionėje visi pavargome, tačiau grįžome laimingi ir gerai nusiteikę naujiems užmojams. Vykome atstovauti ne vien savo choro, LEBMS veiklos, bet ir visos Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios.

Sekmadienį, spalio 3 d. po pamaldų Klaipėdoje, choras autobusu pajudėjo per Kaliningrado sritį Vokietijos link.

Sekančią dieną „Cantate Domino“ sėkmingai pasiekė Leipcigo miestą. Didelę nuostabą sukėlė netvarkingas Leipcigo miestas, kur neįtikėtinai didelis kontrastas tarp gražaus ir tvarkingo senamiesčio ir pačio miesto. Apsistojimas pirmai nakvynei Gustaw-Adolf-Werk ir vakare pirmasis koncertas Hofnungs (Vilties) bažnyčioje. Koncerte nebuvo daug klausytojų, matyt Leipcigo chorinė muzika jau nuo J. S. Bacho laikų nebestebina!? Tačiau vakarinis Leipcigas bei žymioji Šv. Tomo bažnyčia, kurioje ilgą laiką vargonavo ir dirbo su žymiuoju Thomano m-klos berniukų choru kompozitorius J. S. Bachas, choristams paliko neišdildomą įspūdį. Mūsų choristai išreikšdami savo džiaugsmą, giedojo Leipzigo gatvėse giesmes bei dainas.

Image

 „Cantate Domino“ Hagen - Haspe ev. – liut. bažnyčioje

Image

 

„Cantate Domino“ Hagen - Haspe ev. – liut. bažnyčioje

 

Anksti ryte pajudėjome Hageno link, kur per pietus visus pasitiko gerai pažįstamas kantorius – diakonas Valdas Jelis. Idėja, organizuoti koncertus Valdo Jelio parapijose, kilo pernai metais, kai Valdas lankėsi Lietuvoje su Kreuztalio bei Haspės vaikų choru „Engels“. Mūsų choro apsilankymas buvo įtrauktas ir į vaikų choro „Engels“ koncertinį Projektą „Pasaulio muzika“, kurį organizavo vaikų choro vadovas Alfons Faß. Tęsiant draugystės ryšius, vaikų choras sekančiais metais žada apsilankyti Lietuvoje. Labai sėkmingas koncertas įvyko Schwelm miestelio ev.liut. bažnyčioje.

Stebėtinai šauniai visą kelionę išlaikė ir nei vieno koncerto nepraleido solistės Ieva ir Augustė Petkūnaitės, kurios savo nuostabiais balseliais traukė giesmeles taip, kad ne vieno klausytojo akyse žibėjo džiaugsmo ašaros. Šešiametės Petkūnaitės giedojo A. Abariaus giesmę „ Ryto maldoj “ akompanuojant Renatai Moraitei bei M. Genio harmonizuotą lietuvių liaudies giemę „Žemė, Oras ir Dangus“. Nuostabu, kad į mūsų chorą pamažu įsilieja mažosios mūsų atžalos. Taip sekančioms kartoms perteiksime mūsų senolių brangintą giesmių palikimą bei meilę bažnytinei chorinei muzikai. Taip pat, specialiai šiai kelionei paruošėme ir lietuvių kompozitoriaus J. Gudavičiaus klasikinį kūrinį „Kur giria žaliuoja“.

Kreuztahl ir Haspės vaikų choras „Engels“ atliko repo bei pop stiliaus krikščionišką muziką. Šių chorų vaikai buvo apdovanoti lietuviškais moliniais varpeliais.

Paskutiniame koncerte Friesenhageno katalikų bažnyčioje dalyvavome net trys kolektyvai kartu: „Cantate Domino“, „Engel“ ir Friesenhagen‘o katalikų bažnyčios choras.

 

Šeštadienį, spalio 8 d., vykome į Emmerich‘o ev. liuteronų parapiją. Viešnagė Emmeriche prasidėjo trumpa išvyka į Olandiją, kadangi miestelis yra visiškai prie pat sienos su Olandija. Lankėmės „Biblijos vietovių muziejuje“ kur galėjome vaikščioti po mini Jeruzalę, aplankyti Betliejų, pasižvalgyti po to meto miestelių gatveles, pamatyti kuo užsiimdavo amatininkai, bei pasivaišinti biblijiniais valgiais.

 

 

Su šios parapijos kunigu M. Bauer susipažinome dar 2000 m. Martin Luther Bund metiniame suvažiavime Bad Segeberge. Nuo tada M. Bauer remia muzikos sandraugos darbą, bei pamažu atsinaujino parteriniai ryšiai su Šilutės parapija, kurie po kunigo E. Rogos išvykimo, buvo nutrukę. Emmerich miestas taip pat yra partneriai su Šilutės miestu, tad kunigas M. Bauer suorganizavo kuo daugiau lietuvių, bei „Šilutės ratelio“ narių susitikimą su „Cantate Domino“. Kunigas, bei visa parapija didžiuojasi žymaus lietuvių menininko - vitražisto Eimučio Markūno vitražais ev. liuteronų bažnyčioje. Taip pat buvo suorganizuotas mūsų diakoninio darbo Lietuvoje pristatymas Emmericho diakonijos tarnybai. Kartu su mūsų choru vykusi Šilutės „Sandoros“ pirmininkė Astrida Liepienė pristatė Šilutės diakoninį darbą.

Vakare į mūsų koncertą susirinko labai daug lietuvių, šiuo metu gyvenančių Vokietijoje. Visai kitoks jausmas, kada giedodami lietuviškas giesmes bei lietuvių liaudies dainas matėme, kad klausytojai suprato kiekvieną žodį ir priėmė nuoširdžiai. Koncertui pasibaigus, dar ilgai bažnyčios foje nenutilo lietuviškos dainos.

Spalio 10 d. išvykome į Lipės kraštą, dalyvavome M. Liuterio bažnyčios pamaldose. Mus pasitiko kun. Frank Erixmaer ir kun. Horst atsakingas už partnerystę su Lietuvos Bažnyčia. Pamaldose į visus susirinkusiuosius savo pamokslu kreipėsi kun. Liudas Miliauskas.

Lipės krašte apsigyvenome parapijos narių šeimose. Lemgo miestelio Šv. Marijos ev. liuteronų bažnyčioje, kurioje šiuo metu dirba ir gyvena kunigas Matthias Altervogt su šeima, mūsų pasiklausyti į koncertą atvyko Lipės ev. liut. bažnyčios superitendentas Dieter Lorenz, ev. reformatų atstovė Ingrid Machentanz, kuri kiekvienais metais rūpinasi, kad Lietuvos ev. parapijas pasiektų humanitarinė pagalba, naujos lozungų knygelės, bažnyčios kalendoriai, nauji plakatai su metų lozungu ir pan..

Į mūsų koncertą specialiai iš Pfalz’o atvyko LEBMS įkūrėjas ir rėmėjas Kantorius Frieder Gutowski ir daugelis kitų Lietuvos bažnyčiai svarbių žmonių. Pirmadienį turėjome ekskursiją po Lipės kraštą, Detmolde lankėmės miesto savivaldybėje, kur mus su pietumis priėmė Kauno miesto partnerystės atstovas. Jis papasakojo apie Lipės ir Kauno miesto parterystės ryšius.

Vakare paskutinis koncertas Lage miestelio ev. liuteronų bažnyčioje. Mūsų pasiklausyti atvyko ilgametis Muzikos sandraugos, bei Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios rėmėjas iš Schleswig - Holstein Gustaw – Adolf - Werk diakoninės organizacijos, kun. Uwe Haberland. Neskaitant kelionės nuovargio koncerte atidavėme visas paskutines jėgas, suteikdami klausytojams ir mums patiems daug džiaugsmo.

Antradienio rytą, atsisveikinę bei padėkoję už gražią bendrystę, išsiskirstėme į savo kraštus. Aš grįžau į Bayreuth’ą, kur jau laukė prasidėjusios studijos, o choras “Cantate Domino” - į Lietuvą.

Žinoma, tai tik maža dalelytė to, ką išgyvenome kartu keliaudami visą savaitę.

 Image

Nuoširdžiai dėkoju visiems choristams už nuoširdų darbą repeticijų metu, bei žmonėms, kurie savo rūpesčiu ir dideliu atsakingumu padėjo suorganizuoti šią kelionę. Ypatingai didelę padėką reiškiu choro vadovei Editai Fiodorovai už choro paruošimą, Vilmai Ptašinskaitei už administracinį darbą, Ingridai Kriaučiūnaitei už buhalterinę kelionės apskaitą, kun. Mindaugui Žilinskiui už rūpestį kelionės autobusu metu, Andriui Stakeliui už rūpinimąsi, Rusijos vizomis, taip pat solistams: Liudui Mikalauskui, Juditai Butkytei, Gintautui Platūkiui, Ievai ir Augustei Petkūnaitėms, bei akompaniatoriams: Renatai Moraitei ir Jonui Kalvanui.

Nuoširdus ačiūvisiems Jums ir Dievo palaimos.

Image

Kelionės praplečia mūsų akiratį, sustiprina ne vien chorinės patirties atžvilgiu, bet ir dvasiškai. Todėl labai vertinu tai, ir noriu atvirai pasidžiaugti, kad palanuojame sekančią choro kelionę į ev. Bažnyčių dienas Hanoveryje 2005 m. gegužės 26 – 29 dienomis.

Koncertų Vokietijoje programa: 1. A. Gretchaninoff „Cantate Domino“, 2. V. Jakubėnas „Jėzau, Tu mano gyvybe“, 3. M. L. Lightfoot „Pie Jesu“, Akompanuoja Renata Moraitė, 4. J. S. Bach „Der lieben Sonnen Licht und Pracht“, 5. J. Tallat-Kelpša „Žaliojoj lankelėj“, Solistas Liudas Mikalauskas (Tauragė) Akompanuoja Renata Moraitė, 6. V. Augustinas „Tėvyne mūsų“, 7. L. Abarius „Ryto maldoj“ solistės Ieva ir Augustė Petkūnaitės (6 metukai), Akompanuoja Renata Moraitė, fleita - Jonas Kalvanas, 8. M.Genio harm. l. l. giesmė „Žemė,Oras ir Dangus“, Akompanuoja Renata Moraitė, 9. L. l. daina „Pūtė vėjas“ Solistė Judita Butkytė (Klaipėda) Akompanuoja Renata Moraitė, 10. Tradicinė giesmė aranžuota Sally de Ford „Jėzau skaisčiausias“ Akompanuoja Renata Moraitė, fleita - Jonas Kalvanas, 11. J. Reinberger „Dextera Domini“, Akompanuoja Renata Moraitė, 12. J.Gudavičius „Kur giria žaliuoja“13. J. Muntschink „Müde bin ich geh zur Ruh“.

Laura Matuzaitė

June 25, 2019, 10:23 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites