2004 metų seminaras

Created on Saturday, 03 July 2004

2004 m. rugpjūčio 1 – 7 d. Klaipėdoje įvyko IX –asis giedojimo ir vargonavimo seminaras ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” . Seminaro vadovai: Laura Matuzaitė (Bažnytinės muzikos studentė - Bayreuth) ir Hans-Martin Petersen (Bažnytinės muzikos direktorius, vargonų ekspertas –Liubek/Travemiunde).

Seminaro pagrindinė tema: „A.Dvoržako kūryba“ (minint 100-ąsias mirties metines).

2004m.rugpjūčio 1 – 7 d. Klaipėdojeįvyko IX –asis giedojimo ir vargonavimo seminaras ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” . Seminaro vadovai:Laura Matuzaitė (Bažnytinės muzikos studentė - Bayreuth) ir Hans-Martin Petersen (Bažnytinės muzikos direktorius, vargonų ekspertas –Liubek/Travemiunde)

Image
 
Seminaro atidarymas. Vyskupo sveikinimas
 

Seminaro pagrindinė tema: „A.Dvoržako kūryba“ (minint 100-ąsias mirties metines)

 

Seminaro darbo kryptys: Choro repeticijos, dirigavimas, chorinė improvizacija-teorija, klausos, ritmo lavinimas, vargonų literatūros grojimas (1-2-3 grupėse).

 

Padrindiniai choriniai kūriniai:

A. Dvoržako Mišios D-dur „Kyrie“ ir „Sanctus“(chorui ir vargonams) Diriguoja H.M.Petersen, akomponuoja G.Petrauskaitė (Vilnius )

A. Remesa Kantatina (2004) „Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje“

(chorui, 2 solistams, vargonams ir puč. inst. orkestrui)

Diriguoja L. Matuzaitė, akomponuoja R. Moraitė ( Vilnius)

M. Reger „Responsorijos“ Nr . 9. 12. ( 3-as sąsiuvinys)

 

Choralas „Der Lärm verhebbt“harm. D. Frahm (Hamburgo chorų sąsiuvys 1995m.)

Visą gražią rugpjūčio savaitę, susibūręs 35 giedorių seminaro choras, repetavo kruopščiai vadovų parinktą programą, kurią surinkome į atskirą sąsiuvinį, kurį toliau tobulinsime ir pateiksime visiems evangeliškųjų bažnyčių chorams Giesmių šventės 2005m. birželio 4d. Vilniuje, pasiruošimui. Choro repeticijos seminaro metu vyko trimis etapais:

 

Pirmąjame etape kiekviena rytą pradedami choro repeticiją ryto malda, turėjome prasidainavimą kartu su mankšta. Rytinės repeticijos pirmąją savaitės dalį vyko S.Dacho namų salėje. Čia repetavome Klaipėdos kompozitoriaus naujai sukurtą kantatiną ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” chorui, 2 solistams, vargonams ir pučiamųjų instrumentų orkestrui. Šią Kantatiną prieš metus nutarėme užsakyti specialiai Giesmių šventei, kuri kiekvienais metais yra organizuojama Šv.Sekminių metu. Nurodę kompozitoriui 3 atitinkančio pobūdžio choralus, paprašėme jo sukurti nesudėtingą, mūsų parapijų chorams prieinamą kūrinį, kurį galėtume visi kartu atlikti Giemių šventės metu. Gražios idėjos vaisius kiekvienas choristas galėjo pamatyti seminaro metu. Kūrinio sėkmę lėmė solistų (sopranas Judita Butkytė ir baritonas Liudas Malinauskas) balsai, kurie labai išraiškingai ir emocionaliai atliko rečitatyvus. Bei paprasčiausios chorinės improvizacijos priemonės, (ritminės grupės, aido efektas, sulėtintas ritmas ir t.t.), kuriomis buvo paįvairinami pasikartojantys choralų posmeliai. Seminaro metu surinkta pučiamųjų instrumentų grupė (vadovaujama Vytauto Zlatino) taip pat pridėjo savo spalvą choralo įžangose, bei trimitu improvizuojant choralo melodiją. Tačiau iki kūrinio išbaigtumo bei pateikimo bažnytiniams chorams ir plačiąjai visuomenei dar reikės šiek tiek kantrybės.

 

Image
 
Choro repeticija
 

Rytinių choro repeticijų metu, be chorinių kūrinių, seminaro dalyviams buvo rodomos įvairios chorinės improvizacijos galimybės (apie kurias jau šiek tiek minėjau), kaip paprastomis priemonėmis galima paįvairinti bei praturtinti keturbalsį choralą. Taip pat mokėmės perskaityti ir atlikti XXa. šiuolaikinės muzikos užrašymo būdus, lavinti klausos, ritmo, koordinacijos pojūčius. Naujų idėjų praturtinti chorvedžiai galės visa tai taikyti mokant savo parapijų chorus.

Antrasis chorinio darbo etapas buvo repeticijos po pietų ev. baptistų bažnyčioje. Hans – Martin Petersen čia repetavoM. Reger „Responsorijas“ Nr. 9. “ Dein, o Herr ist die Kraft” ir Nr. 12. Dein Wort, o Herr, wohnt weit und ewig”, choralą „Der Lärm verhebbt“ harm. D.Frahmir A. Dvoržako MišiosD-dur „Kyrie“ ir „Sanctus“(chorui ir vargonams). Temperementingas ir griežtas chorvedžio darbas su mūsų giedoriais pradžioje visus šiek tiek įšgąsdino, tačiau geriau susipažinę su disciplina bei pagarba vieni kitų laikui bei darbui pasiekėmė gražaus rezultato ir paskutinę dieną prieš koncertą visi galėjome pailsėti. Teorijos kombinavimas su praktika- vienas iš pagrindinių šių metų seminaro darbo metodų. Tuos pačius chorinius kūrinius dirigavimo pamokoje, kiekvienas giedorius galėjo išbandyti atsistodamas prieš visą chorą.

 

Image
 
Sopranai choro repeticijoje
 

Labai didelį susidomėjimą turėjo dirigavimo pamokos, kuriose kiekvienas choristas galėjo pasimokyti dirigavimo meno, pajusti chorinio valdymo galią. Ne vienas giedorius suprato, kiek pastangų, dėmesio ir koncentracijos reikalaujanti yra choro vadovo duona.

Hans-Martin Petersen paskaita apie A.Dvoržako kūryba, supažindino su platesne kompozitoriaus bažnytinės muzikos kryptimi. Išsiaiškinome Mišių žanrą, jų paskirtį, pradinę ir dabartinę reikšmę bažnyčios liturgijoje. Taip pat klausėmės Mišių D-Dur visas kitas dalis, sužinojome, Mišių sukūrimo istoriją, kad šis kūrinys buvo sukurtas 2 variantais: chorui ir vargonams (pirmiausia šį variantą kompozitorius sukūrė mažos koplytėlės pašventinimui), o antrasis variantas buvo skirtas chorui, solistams ir simfoniniam orkestrui. Taip daugiau įsigilinę į atliekamą kūrinį įprąsminome savo darbą bei įgavome didesnį polėkį jo išpildymui.

Trečiasis choro repeticijų etapas buvo generalinės repeticijos, kurios vyko antroje savaitės pusėje Klaipėdos Romos Katalikų Taikos Karalienės Bažnyčioje. Čia repetavome jau praktiškai padarytus kūrinius kartu su akomponimentu. A.Dvoržako Mišių akompanimentą paruošė vargonininkė iš Vilniaus Gražina Petrauskaitė, kuri po koncerto Nidoje, sekančią dieną, išvyko į Hans-Martin Petersen suorganizuotą koncertinę kelionę po Schleswig-Holstein (Vokietija) kraštą. Vargoninikė koncerto Nidoje metu pagrojo keletą J.Brahmso kūrinių iš savo koncertinio repertuaro: “Herzlich tut mich Verlangen” ir “ O Welt ich muss dich lassen”. Tačiau kaip ir minėjau, paskutinių repetecijų nebedarėme per daug, nes pamatėme disciplinuotų choro repeticijų puikius rezultatus.

Image
Klaipėdos Universiteto, Menų fakulteto salės vargonai
 

Visi norintys lankyti vargonavimo pamokas, turėjo pagal savo galimybes pasirinkti 1-2-3 grupes suskirstytus kūrinius ir išmokę tekstą galėjo toliau tobulintis pas kvalifikuotą specialistą Klaipėdos Romos katalikų Taikos Karalienės Bažnyčios vargonais. Užsiėminai vyko 3 grupėmis, tad tie, kurie ir nespėjo išmokti siūlomų kūrinėlių, galėjo, mokytis klausantis iš vargonininko duodamų patarimų kitiems. Geriausiai pasiruošusiems vargonininkams buvo siūloma pagroti savo paruoštą kūrinį baigiamojo koncerto Nidoje metu. Vargonininkė Irena Kalvanaitė iš Vilniaus, koncerto metu atliko J.S.Bacho choralą „Kas Dievui leidžiasi valdyti“, taip pat Rasa Mikalajūniene iš Vilniaus, atliko šio choralo kitą harmonizaciją. Jaunoji vargoninikė Monika Stasiukėnaitė iš Klaipėdos koncerto metu atliko J.S.Bacho Preliudiją ir Fūgą c-Moll.

Pateikiame vargonų dėstytojo siūlytų kūrinių sąrašą:

1.Grupė: a) H. Purcel „ A GROUND IN GAMUT “

(manualinė technika);

b) J. Pachelbel „ FUGUE IN C-dur “

(manualinė technika);

2.Grupė: a) J.K. F. Fischer „ PRAELUDIUM IN D-dur “

(manualai+nesudėtinga ped. technika);

b) H. Schidemann „ PRAELUDIUM NR.2 “

(manualai+nesudetinga ped. technika);

3.Grup: a) D. Buxtehude „ GIRK DIEVA, MANO SIELA “

b)M. Reger „ LIAUPSINKI DIEVE “;

Pradedantiesiems vargonininkams buvo siulyta rinktis 1 grupės kūrinius;

Šiek tiek pažengusiems -2 grupės kuriniai;

Pažengusieji vargonininkai rinkosi 3 grupės kūrinius.

Seminaro pabaigoje, rugpjūčio 6d. 20.00 val. Klaipėdos Universiteto humanitarinių mokslų fakulteto teologijos katedros koplyčioje, maldos vakare su giesmėmis, buvo pristatyti nauji vargonai - pozityvas. Maldos vakare dalyvavo visi giedojimo ir vargonavimo seminaro dalyviai, LELB Vyskupas Mindaugas Sabutis, KUHF Teologijos katedros vedėjas Arūnas Baublys, teologijos katedros atstovai ir kiti svečiai. Šiuos mažus transportuojamus pozityvinius vargonėlius Lietuvos Evangeliškai Baznytinės Muzikos Sandraugai surado ir padovanojo Šiaurės Elbės Bažnyčia (Vokietija) kuruojant vargonų ekspertui Hans – Martin Petersen.

Į Seminarą kiekvienais metais kviečiame dalyvauti ev. bažnyčių chorų vadovus, choristus, dvasininkus bei visus mylinčius bažnytinę chorinę bei vargonų muziką. Chorų vadovų ir ev. bažnyčių kunigų kasmet prašome rekomenduoti bei skątinti atvykti norinčius dalyvauti esamus ir būsimus choristus bei vargoninikus. Visi norintys mokytis vargonuoti privalo dalyvauti ir giedojimo užsiemimuose. Seminaro pabaigoje įteikiami sertifikatai, kurie ateityje bus reikalingi vargoniniko bei choro vadovo kvalifikacijai.

Seminaro pabaigą vainikavo gražus koncertas Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje rugpjūčio 7d. 17.00 val., kuriame klausytojai galėjo išgirsti per vieną savaitę paruoštą choro, vargonų bei solo dainavimo bažnytinės muzikos programą. Prieš koncertą kartu su visais svečiais ir seminaro dalyviais lankėmes „Raganų kalne“, grožėjomis nuostabia Kuršių Nerijos gamta. Grįžę atgalios į Klaipėdą po koncerto visi seminaro dalyviai buvo pakviesti į baigiamajį vakarą S.Dacho namuose, kuriame kiekvienas buvo laukiamas su linksmomis idėjomis, vaidinimais, dainom is ir šokiais iki ryto! Baigiamąjį vakarą režisavo ir šauniai vedė KUHF Teatro pedagogikos katedros,bakalauro studijų absolventė - Laura Sakurskytė.

 

Visą savaitę Seminaro dalyviai gyveno Klaipėdos centre St. Šimkaus konservatorijos bendrabutyje, pietumis ir vakariene gardžiavosi M. Mažvydo alėjoje įsikūrusioje kavinėje „Jola“, Už didžiulį ir atsakinga viso seminaro dalyvių gerbuvio koordinavima visi esame dėkingi LEBMS choro „Cantate Domino“ vadovei Editai Fiodorovai. Bendrabutyje gyvenusių giesmininkų dainos bei gitaros skambesiai netilo per naktis, kiekvienas galėjo rasti savo bendraminčių, turėjo puikią proga išbandyt save, bei surasti dvasinio peno savo sielai. Šiltas oras ir skaisti saulė laisvomis akimirkomis, dienomis bei vakarais kvietė grožėtis bei gerėtis kurortine Baltijos Jūros pakrante.

Nuoširdžiai esame dėkingi bažnytinėms organizacijoms Vokietijoje, kurios rėmė šį kilnų bažnytinę muziką puoselėjantį darbą, taip pat visiems žmonėms prisidėjusiems prie organizacinių giedojimo ir vargonavimo seminaro darbų.

Linkime Jums Dievo palaimos.

LEBMS valdybos pirmininkė

 

Laura Matuzaitė

May 22, 2019, 3:44 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites