Vargonų projektai

Vilkyškių bažnyčioje suskambo vargonai

Pagėgių krašto kultūriniam gyvenimui praėjęs savaitgalis pateikė džiugių naujienų. Pokelias savaites trukusių montavimo darbų Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonai. Generaline vargonų atidarymo repeticija tapo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Mindaugo Kairio ir avargonininkės, Lietuvos evangeliškosios muzikos sandraugos vadovės Lauros Matuzaitės jungtuvės.

 

 

 

 

<!--[if !vml]-->Image<!--[endif]-->

Vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass montuoja vargonus Vilkyškių bažnyčioje.

 

Paskutinį kartą Vilkyškių bažnyčia tiek gėlių ir tokias iškilmes, ko gero, matė tik 1943 m. ten vykusias rašytojo Johaneso Bobrovskio ir iš Mociškių kaimo kilusios lietuvininkės Joanos Budriūtės vestuves. M.Kairio ir L.Matuzaitės jungtuvės turi labai daug kultūrinių paralelių su šiuo faktu ir ne tik todėl, kad J.Bobrovskis irgi grojo vargonais. Vilkyškių bažnyčia tapo jaunų ir energingų žmonių bendro gyvenimo slenksčiu. Pokario stalinizmas, bažnyčią pavertęs grūdų sandėliu, ilgam buvo užtrenkęs duris prie dvasinių ir kultūrinių vertybių versmės.

Sekmadienį įvyko Vilkyškių bažnyčios vargonų atidarymo iškilmės. Vargonų montavimo darbus atliko vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass. Šie vargonai turi apie 1600 garsą skleidžiančių vamzdžių, kurių dydis - nuo kelių centimetrų iki kelių metrų. Vargonų mechanizmas sudėtingas, juos montuojantys meistrai privalo ne tik gerai išmanyti medžio ir metalo apdirbimo technologijas, bet ir turėti nepriekaištingą muzikinę klausą. Vargonai dažniausiai turi 2–4 rankines klaviatūras, vadinamuosius manualus, ir kojinę klaviatūrą – pedalus. Griežykloje dar montuojamos ir registrų valdymo rankenos. Oro pūtimo sistemą sudaro dumplės, oro takai ir oro paskirstymo dėžės. Oro pūtimo sistema ir griežykla, sujungtos pneumatiniais arba elektriniais mechanizmais, sudaro valdymo įrenginį. Visi vargonų mazgai, sumontuoti į rėmus ir pastatą, kurio priekinė dalis dažnai meniškai apipavidalinta, yra svarbus architektūrinis akcentas, kai kada turintis didelę meninę vertę. Vargonų muzikinis diapazonas būna įvairus (didelių vargonų siekia 10 oktavų).

Nors vargonų montavimo darbai Vilkyškių bažnyčioje dar nebaigti, tačiau jais jau galima groti sudėtingus kūrinius. Pasak meistro, šie iš Detmoldo miesto Martyno Liuterio parapijos Vilkyškių bažnyčiai dovanoti vargonai pagaminti 1953 m. Kaip „Pagėgių žinioms“ sakė Vilkyškių bažnyčios kunigas M.Kairys, Vilkyškių miestelio evangelikų liuteronų bažnyčia yra ne tik parapijos maldos namai, bet ir kultūros židinys. Ten jau koncertavo ne vienas garsus atlikėjas, klasikinės muzikos ansambliai. Nauji vargonai, be abejonės, išplės kultūrinių renginių spektrą.

Image

1943 m. Vilkyškių bažnyčioje vykusių rašytojo Johaneso Bobrovskio ir iš Mociškių kaimo kilusios lietuvininkės Joanos Budriūtės vestuvių tradicijas pratęsė kunigo Mindaugo Kairio ir vargonininkės Lauros Matuzaitės jungtuvės. E.Skipičio foto

Vargonus palaimino evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Gausiai susirinkusiems klausytojams koncertavo birbynininkas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius Vytautas Tetenskas, viešnia iš Japonijos Saiko Yoschida-Mengk, vargonininkės Laura Matuzaitė-Kairienė, Reneta Moraitė (Vilnius), Julija Jokšaitė (Jurbarkas). Kokie kūrybiniai keliai atviliojo egzotiškos šalies atstovę į mažą Lietuvos pakraščio miestelį? Apie tai kalbėjomės su koncerto organizatore Laura Matuzaite-Kairiene.

– Saiko Yosihida-Mengk yra mano vargoninės muzikos studijų draugė Vokietijoje. Jos pasiryžimas perprasti vargonus yra tiesiog pavydėtinas. Gležna tolimos šalies mergaičiukė turėjo įveikti ne tik Japonijoje mažai žinomo instrumento paslaptis, bet ir pakeisti pasaulėžiūrą. Vokietijoje Saiko Yoschida tapo evangelike liuterone ir ištekėjo už vokiečio. Vokietija jau kelis šimtmečius garsėja nagingais ir sumaniais vargonų meistrais bei šiam instrumentui muziką kuriančiais kompozitoriais. Kur geriausia įgyti muzikavimo patirties? Žinoma, kad ten, kur vargonų muzikai skiriamas didžiausias dėmesys, - „Pagėgių žinioms“ sakė L.Kairienė.

Koncertas stebino ir netikėtais muzikos instrumentų deriniais. Ką bendro turi vargonai ir iš pirmo žvilgsnio primityvokas lietuvių liaudies instrumentas birbynė?

– Vargonų atsiradimas Vilkyškių bažnyčioje skatina gražias mintis, kad čia pavyks įgyvendinti daug Lietuvos muzikinei kultūrai naudingų projektų. Birbynininko Vytauto Tetensko viešnagė irgi nėra atsitiktinė. Man studijuojant Klaipėdos universiteto Menų fakultete su šio instrumento virtuozu užsimezgė kūrybinis bendradarbiavimas. Užsieniuose birbynė sutinkama kaip stebuklas. Žmonės netiki savo akimis, kad tokiu paprastu instrumentu galima groti sudėtingiausius klasikos kūrinius. Kaip matėte ir girdėjote, galima, - sakė L.Kairienė.

Po koncerto malonias akimirkas išgyvenę klausytojai atlikėjus apdovanojo ilgais aplodismentais. Kunigas M.Kairys padėkojo parapijiečiams ir mecenatams už suteiktą finansinę paramą įrengiant vargonus Vilkyškių bažnyčioje.

 

Eugenijus SKIPITIS

 

Vargonai Vilkyškiuose

 

Detmoldo M.Liuterio ev. liuetronų bažnyčia dovanoja Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčiai vargonus 2008 rugpjūčio mėn. jie bus atvežti į Vilkyškius

Nuotraukos

Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčios vargonai

 

Balandžio 2 – 7 dienomis Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko neįprasti darbai. Buvo montuojami iš Mölln parapijos Vokietijoje atvežti 4 registrų ir 16-Subbass pedalų vargonai. Pinigus, reikalingus vargonų atvežimo ir sustatymo išlaidoms padengti, pagelbėjo gauti Šiaurės Elbės Bažnyčios vyskupas dr. Hans-Christian Knuth ir kun. V. Thiedemann. Vargonų išmontavimo darbus Vokietijoje, transportavimą ir sustatymą Klaipėdoje prižiūrėjo Šiaurės Elbės bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm. Jam gelbėjo Jörg Kohlhammer iš Vokietijos.

Trečiadienį vargonų dalis į parapijos pamaldų salę padėjo sunešti 8 vyrai. Jiems širdingai dėkojame už pagalbą.

Ne viskas, kaip būna tokiais atvejais, klojosi sklandžiai. Iškilo problema: pati pagrindinė vargonų dalis netilpo nei pro duris, nei pro langą… Reikėjo ardyti durų staktą ir net kirsti sieną.

Visą ketvirtadienį D. Frahmui vadovaujant rūšiavome vargonų dalis, statėme vargonų vamzdžius į vietas.

Penktadienį 9 val. ryto iš Vilniaus atvažiavo vargonų meistras Laimonas Pikutis ir užbaigė mūsų pradėtą darbą. Jis užbaigė rinkti vargonus, sudėliojo pedalus ir suderino vargonus. Darbas užtruko net iki 22 valandos.

Šeštadienį jau galėjome išbandyti vargonus ir pasiruošti sekmadienio šventinėms pamaldoms.

Pamaldas vedė kun. Romas Liachavičius. Pradėjome su senaisiais elektriniais vargonėliais.

 Image

Bažnytinės muzikos direktorius D. Frahm’as įžanginę kalbą paskaitė lietuvių kalba, kas visus labai maloniai nustebino. Jis parapijai papasakojo apie šių vargonų kelią į Klaipėdos parapiją. Tik po to, kai kun. R. Liachavičius pasimeldė, kad vargonai gerai tarnautų, už žmones, kurie jais naudosis, pirmą kartą suskambo naujieji vargonai. Buvo atlikta J. S. Bacho giesmė “Gera man su Jėzum būti”. Vargonais grojo - Dieter Frahm, giedojo – Irena Tumelionytė.

Image

Po pamaldų Šiaurės Elbės bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm’as padovanojo parapijai kelis vargoninės muzikos kūrinius. 

Vargonai – visų instrumentų karalius. Džiaugiamės, kad pamaldas galėsime papuošti tikrų vargonų muzika. LEBMS organizuojamų seminarų vargonininkams metu, vargonininkai galės groti ir su šiuo nuostabiu instrumentu. Bažnyčioje bus galima rengti koncertus.

Nuotraukos iš vargonų gabenimo ir montavimo akimirkų 

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie vargonų sustatymo!

 

KUHF teologijos katedros koplyčioje nauji vargonai-pozityvas

2004m. rugpjûèio 6d. 20.00 val. IX giedojimo bei vargonavimo seminaro metu, Klaipëdos Universiteto humanitariniø mokslø fakulteto teologijos katedros koplyèioje, maldos vakare su giesmëmis, buvo pristatyti nauji vargonai - pozityvas. Maldos vakare  dalyvavo visi giedojimo ir vargonavimo seminaro dalyviai (Lietuvos evangeliškø baþnyèiø chorø vadovai, giedoriai bei vargonininkai, LELB Vyskupas Mindaugas Sabutis, KUHF Teologijos katedros vedëjas ArûnasBaublys, teologijos katedros atstovai ir kiti sveèiai. Ðiuos maþus transportuojamus pozityvinius vargonëlius Lietuvos Evangeliðkai Baznytinës Muzikos Sandraugai surado ir padovanojo Ðiaurës Elbës Baþnyèia (Vokietija) kuruojant Baþnytinës muzikos direktoriui, vargonø ekspertui Hans – Martin Petersen (Liubekas).

 Image
 

Kadangi Klaipëdos Universiteto teologijos katedros studentai mokslo metø eigoje kiekvienà treèiadiená laiko studentiðkas pamaldas, kuriose praktikuojasi jaunieji teologai bei vargoninikai, taip pat yra þinoma, kad vargonams reikalinga pastovi oro temperatûra, kilo mintis ðiuos vargonëlius pastatyti KUHF teologijos katedros koplyèioje. Kiekvienais metais Klaipëdoje yra rengiami evangeliðkos baþnytinës muzikos seminarai, atsiranda vis daugiau jaunimo, norinèio toliau gilintis  baþnytinës muzikos srityje, buvo pritarta minèiai, ðiuos vargonëlius palikti Klaipëdoje bei sudaryti geresnes salygas, norintiems tobulintis groti vargonais.

Image

Labai reikðminga ir ádomi ðiø vargonëliø istorija. Vargonai atkeliavo ið Bordesholm evangelikø liuteronø vienuolyno baþnyèios (Klosterkirche) parapijai priklausanèios, laidojimui skirtos koplyèios. Vargonininkas (KMD) Ulrich Heim nutaræs koplyèioje pastatyti naujus vargonëlius, kurie geriau atitiktø maþos koplyèios akustika, kartu su parapija nusprendë senøjø vargonëliø neparduoti, bet padovanoti juos butent ten, kur jø ið tiesø labai reikia. Prieð 50 metø ðie vargonëliai buvo statomi iðeiviams ið Prûsøkraðto, taip pat ir iðeiviams ið Lietuvos. Vargonø ekspertas H.M.Petersen jau keletà metø ið eilës vieðëjæs ir susipaþinæs su mûsø baþnyèiø liûdna vargonø padëtinimi, pasiûlë vargonininkui Ulrich Heim ið Bordesholm ðiuos vargonëlius padovanoti Lietuvai. Parodoksalu tai, kad vargonëliai gráþo panaðiai á tà vieta, ið kur prieð pusðimti metø buvo iðkeliavæ jø klausytojai. Graþiu ir simboliðku sutapimu tapo koplytëlës altorinës dalies medþio spalva, visiðkai atitikusi vargonëliø, darytø ið aþuolo medþio, spalvà. Vargonëliai turi viena manualà, tris registrus, apei pusðimtá mediniu ir metaliniu vamzdeliø, kuriø maþiausias yra 2.cm ilgio.

Image

Vargonø meistras Kurt Quathamer kartu su vargonininku Ulrich Heim be jokio atlygio ëmësi  atveþti ir sustatyti ðiuos vargonëlius KUHF teologijos katedros koplyèioje. Meistrai labai dþiaugësi, matydami vargonëliams skirtà patalpà bei jos paskitá. Tikëdamiesi jog jie skambës lieèiami jaunø þmoniø, atgaus gyvastá bei suteiks daugiau dvasinio dþiaugsmo koplytëlëje besilankantiems. Hans – Martin Petersen þodziais, ðie maþi vargonëliai yra tik maþutëlis didþiulio ir sunkaus pamato akmuo pradedant atstatyti Lietuvos evangeliðkøjø baþnyèiø vargonus. Vargonø ekspertas visiems prasitarë apie sekanèiais metais numatytà pradëti LEBMS vargonø tyrinëjimo projektà, kurio metu atvyksiantys vargonø meistrai ið Vokietijos sudarys Lietuvos evangelikø liuteronø baþnyèiø vargonø katalogà, kuriame bûtø surinkta iðsami informacija apie esanèiø vargonø bûklæ ðiuo metu, buvusiø bei sudarkytø vargonø istorinæ reikðmæ, bei apraðomos baþnyèios, kuriose nëra vargonø, bei kuriose galëtø bûti statomi nauji vargonai. Ðiuo metu yra jau pradëtas bendras Lietuvos ir Vokietijos meistrø naujø vargonø statybos projektas Vilniaus ev. liuteronø baþnyèioje, kurá kuruoja pats vargonø ekspertas H.M.Petersen. Ðiuo metu yra renkamos lëðos ðio projekto ágivendininmui.

Image

LEBMS dþiaugiasi ir nuoðirdþiai dëkoja visiems þmonëms, kurie prisidëjo padedant ðiuos vargonëlius atgabenti ir pastatyti Klaipëdos Universiteto humanitarinio fakulteto teologijos katedros koplyèioje. Parapijai, ið kurios atkeliavo vargonëliai, padovanojome inkrustuoto gintaro fotokalendoriø, kuris Bordesholm evangelikø liuteronø vienuolyno baþnyèios (Klosterkirche) parapijieèiams primins Lietuva.

LEBMS valdybos pirmininkë

Laura Matuzaitë

Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vargonininkų koncertas

 

Sunku net patikėti, kad išaušo taip ilgai laukta ir svarbi ev. liuteronų bažnyčiai diena. Kas galėjo patikėti prieš 10 metų, kad mūsų bažnyčioje savo iniciatyva organizuosimės vargoninikų koncertą? Ši idėja brendo jau seniai, ji buvo brandinama vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarų metu. Pastebėjome, kad mūsų bažnyčios muzikų  gretose, ypatingai jaunimo tarpe, yra puikių ir perspektyvių vargonininkų. Minint LEBMS 10 metų jubiliejų, labai gražiai ir prasmingai parodėme gražius bendro įdirbio vaisius. Pirmą kartą per 10 LEBMS gyvavimo metų, giesmių šventę papildė ir vargonų muzikai skirtas atskiras koncertas, kuriame grojo aktyviausieji ir drąsiausieji mūsų bažnyčių vargoninikai bei garbūs svečiai iš Lietuvos, Vokietijos bei kaimyninės Lenkijos. Kadangi šis koncertas į mūsų istorijos puslapius įsirašys kaip „pirmasis“ - pristatysiu jums atskirai kiekvieną muziką, grojusį koncerte:

Read more...

June 25, 2019, 11:19 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites