Muzikinė literatūra

Į lietuvių kalbą išversti trys kantoriaus Frieder Gutowski (Vokietija) referatai, skaityti visuotinių narių susirinkimų metu (vertėja Daiva Galinaitienė):

·         „Juodaodžių muzika evangeliškos bažnyčios pamaldose arba evangeliškų jaunimo grupių repertuare“;

·         „Šaltiniai, šuliniai, gyvybės vanduo. Naujieji giesmynai Jūsų ir mūsų visų pakrikusiame pasaulyje“;

·         „Angelų ir Dievo vaikų muzika. Vizija ar utopija?“

Muzikinės literatūros leidyba:

·         Į lietuvių kalbą išversta Gustav Gunsenheimer kantata „Saulės giesmė“; žodž. Pranciškaus Asyžiečio (1999);

·         Chorų sąsiuvinis „Viešpatį liaupsink 2000“ (2000);

·         Giesmių sąsiuvinis vaikams „Jėzus ir mokiniai“ (2001), skirtas vaikų muzikos mokytojų seminarui ir kasdieniam darbui su vaikais parapijose;

·         Chorų sąsiuvinis „Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“ (2003), skiriamas 2003m. chorų šventei Tauragėje.

·         Į lietuvių kalbą išversta Gustav Gunsenheimer kantata-choralas „Tvirčiausia apsaugos pilis…“ (2003), įtrauktas į 2003m. chorų sąsiuvinį,  kaip jungtinio giesmių šventės choro finalinis kūrinys.

Literatūros apie bažnytinės muzikos istoriją leidyba:

·         Šiuo metu iš vokiečių kalbos verčiamas bažnytinės muzikos istorijos-himnologijos vadovėlis Helmut Völk „Probieren und Studieren“ /Repetuoti ir studijuoti/.

Chorų sąsiuvinių APRAŠYMAI

2004 metų giesmių sąsiuvinis

 Šiame sąsiuvinyje rasite:

 ·         Dietrich Buxtehude (1637-1707) Kantata „Mano siela džiaugiasi“

Solo Sopranui, Altui ir Bosui, nepilnam mišriam chorui bei styginių ir pučiamųjų intrumentų orkestrui.

Iš vokiečių kalbos į lietuvių išvertė bei prie natų pritaikė T.Blažienė ir B.Skirsgilas.

 ·         Minint kompozitorių jubiliejines datas siūlome keletą kūrinių pagal Psalmių žodžius:

Max Reger (1873-1916) 130–osios  gimimo metinės, jo giesmė „Viešpatie, mokyk įstatymų savo“ pagal Psalmę 119, 1-3:

”Laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal Viešpaties Įstatymą.

Laimingi, kurie laikosi jo įsakų ir ieško jo  visa širdimi, nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais”.

 Johannes Brahms (1833-1897) 170-osios gimimo metinės; giesmė „Dieve, kurk manyje tyrą širdį“ pagal Psalmę 51,12: ”Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią” .

 Nežinomo XVIIIa. Tiuringijos kompozitoriaus giesmė, harmonizuota H.Mall „Viešpačiui šlovę giedokit“ pagal Psalmę 117:

”Šlovinkite Viešpatį, visos tautos! Aukštinkite Jį, visos šalys!

Tikrai didis mums jo gerumas ir ištikimoji meilė amžina.

Šlovinkite Viešpatį!”
 

·          2004 m. minėdami Lietuvių ev. ref. kompozitoriaus Vlado Jakubėno (1904-1976) 100-ąsias gimimo metines siūlome giedoti giesmę „Jėzau, tu mano gyvybe“.

 

·         Sąsiuvinyje spausdiname pirmojo lietuviško giesmyno sudarytojo Martyno Mažvydo giesmę „Gyvenimą pašlovintą“ iš M. Mažvydo – B. Vilento giesmyno ”Krikčioniškos giesmės”.

Atlikimo variantą ir tekstą redagavo ir mišriam chorui pritaikė B.Skirsgilas.

 
 Į chorų sąsiuvinį įtraukėme ir keletą kanonų:

“Norėčiau Dievui nuolatos giedoti“, „Duona kūniškai sveikatai“ 

 bei šiuolaikinių chorinių kūrinių :

Mary Lynn Lighfoot judraus ritmo „Džiaugsmingai giedok Aleliuja“,

naujai aranžuota Henry Kihlker lot. teksto Veni, Sancte Spiritus giesmė „Dvasia Viešpaties, ateik“.

 2003 Vasaros giedojimo seminaro ir vargonavimo seminaro choro sąsiuvinys „Jėzus-mano gyvybė”

 Redakcinė grupė:Tamara Blažienė ir Laura Matuzaitė

 Natografija ir maketas: Tadas Sperauskas

 Dizainas: Tadas Sperauskas

 Kaina: nemokamas

 LEBMS organizuoto seminaro 2003 metais Klaipėdoje, choro sąsiuvinys. Jame yra 6 giesmės.

Giesmių sąsiuvinis vaikams „Jėzus ir mokiniai 2001“

 Redaktoriai: Laura Matuzaitė, Ingrida Kriaučiūnaitė, Tadas Sperauskas

 Natografija ir maketas: Tadas Sperauskas

 Dizainas: Tadas Sperauskas

 Kaina: 3,00 Lt

 
Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga organizuoja vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus, kuriuose patirties semiasi ir ja dalijasi evangeliškų bažnyčių vargonininkai, chorų vadovai bei giedotojai. 2001m. seminaras organizuotas vaikų muzikos mokytojams, kuriame dalyvavo bažnytinių vaikų chorų bei ansamblių vadovai. Šiam seminarui skirtas šis giesmynėlis ‚Jėzus ir mokiniai“, kuris pasitarnaus ir kasdieniniam darbui su vaikais. Giesmių sąsiuvinyje yra 20 vaikams skirtų giesmelių, daugelis jų yra surinktos iš įvairių Vokietijoje leistų giesmynų ir išverstos į lietuvių kalbą.

„Klausykite manęs, jūs šventieji vaikai,  ir aukite kaip rožės, sodintos prie upelių“ (Sir. 39,17)

 
Chorų sąsiuvinis „Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas 2003“

Redakcinė grupė: Frieder Gutowski, Laura Matuzaitė, Daiva Galinaitienė

Natografija / maketas: Frieder Gutowski

 Kaina:           5,00 Lt

                       3,00 Lt (nuolaida bažnytiniams chorams, perkant didesniais kiekiais)

 Šiuo chorų sąsiuviniu norėtume simboliškai atsigręžti į Protestantizmo ištakas:

  ·        Martyno Liuterio giesmė „Tvirčiausia apsaugos pilis“, kuria remdamasis kompozitorius Gustavas Gunsenheimeris sukūrė kantatą-choralą.

Pastarasis kūrinys, parašytas chorui, solistams, vargonams bei styginių ir pučiamųjų instrumentų grupėms, išverstas į lietuvių kalbą, pirmuoju numeriu pateikiamas šiame giesmių rinkinyje ir yra skirtas 2003m. Giesmių šventės (Tauragėje, birželio 07d.) jungtiniam chorui.

 ·        „Visuotinis giedojimas“ – viena svarbiausių Protestantizmo išraiškos formų. Ši tema, išsamiai nagrinėta LEBMS organizuotame 2002m. vasaros giedojimo ir vargonavimo seminare Klaipėdoje, įkvėpė bei įtakojo šio giesmių sąsiuvinio chorams leidybą.

 Sąsiuvinis chorams (jame yra 14 giesmių ir G. Gunsenheimer kantata-choralas) – tarsi dalelė iš ruošiamo leidybai ev. Liut. giesmyno su natomis. Mūsų tikslas – rasti sąlyčio taškus tarp visuotinio ir chorinio giedojimo. Giemių rinkinyje pateikiamos kantoriaus Frieder Gutowski bei kitų kompozitorių chorams pritaikytos giesmės. 

 
Sąsiuvinyje yra giesmių, pateikiamų su nuoroda įvairesnei interpretacijai:

 a)      visas-nevisas choras:

Giesmę „Girk Dievą, mano siela“ gali atlikti choras pakaitomis su vokaliniu kvartetu, su parapija ar kt.

 b)      vienos giesmės keletas atlikimo formų:

“Krikščionys, džiaukimės didžiai“ I variantas („mokytojas“-„mokiniai“), harm. Benedict Ducis keturiems balsams ir solo tenorui, II variantas – kantoriaus Frieder Gutowski tribalsė harmonizacija mišriam chorui.

 c)      giesmės kanono forma:

“Dvasia Šventoji, ateiki“, „Mūsų sielos išganingos“, „Dievą šlovina mano siela“, „Džiaugsminga širdimi linksmai“ (ši giesmė palyginimui pateikiama homofoninio keturbalsio choralo forma /Paul Gerhardt, 1653/).

 Tikime, kad mūsų darbas prasmingai tarnaus šlovinant Viešpatį bei suteiks naujų minčių ir idėjų, ateityje rengiant naujus sąsiuvinius bažnytiniams chorams.

Chorų sąsiuvinis „Viešpatį liaupsink 2000“

Redaktoriai: Tamara Blažienė, Frieder Gutowski

Teksto redaktoriai: Tamara Blažienė, Ingrida Kriaučiūnaitė, Laura Matuzaitė

Natografija: Frieder Gutowski, Jonas Kalvanas, Tadas Sperauskas

Maketas ir leidyba: Frieder Gutowski

 Kaina:  15,00 Lt

              5,00 Lt (nuolaida bažnytiniams chorams, perkant didesniais kiekiais)

 Leidinyje yra 45 giesmės:

 ·        4 „Gloria…“ giesmės: Soli Deo Gloria (Paul Kickstat), Gloria…et in terra pax (Taize), Gloria, gloria (Taize), Gloria sei dir gesungen (J.S.Bach).

 ·        Senosios muzikos, „liaudies“ melodijų „restauravimas“: Mikelis Genys, Vydūnas, Valteris Banaitis.

 ·        Giesmės iš Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos.

·        3 dažnai giedamos J.S. Bacho giesmės, po kuriomis jis pasirašydavo „SDG“, t.y. Soli Deo Gloria.

 ·        Gerai žinomos giesmės „Pranaše didis“ ir „Sveikinam tave“ naujais „teksto rūbais“.

 ·        6 Taize giesmelės: Dievas mums parodė kelią į ekumeniją, ir tiek bažnyčios viduje, tiek išorėje ji rado savo vietą. Jaunimas iš viso pasaulio veržiasi į Taize susirinkimus ir gieda įvairiomis kalbomis.

 ·        Giesmė „O Viešpatie mano, diena jau praėjo“: jau praeitame šimtmetyje buvo plataus ekumeninio požiūrio žmonių. Ar ši sena anglų giesmė, sukurta 1870m., yra tik graži vakaro giesmė, ar ji nurodo į ekumeniją, Dievo amžiną karalystę, pasiekdama mus per laiką ir erdvę?

 ·        Keletas „šiuolaikinių“ giesmių.

„Saulės giesmė“, Gustav Gunsenheimer, žodžiai Franz`o von Assisi

 Ši kantata 1999m. išversta į lietuvių kalbą ir 2000m. atlikta giesmių šventėje Biržuose, minint Krikščionybės 2000-ąjį jubiliejų.

*Choro partitūra

*Ištrauka iš klavyro partitūros

 Vertė: Nijolė Latužienė, Bronislovas Skirsgilas

Natografija: Frieder Gutowski, Tadas Sperauskas

Kaina:  8,00 Lt

          3,00 Lt (nuolaida bažnytiniams chorams, perkant didesniais kiekiais)

 Apie autorių:

Bažnytinės muzikos direktorius Gustav Gunsenheimer /“bažnytinės muzikos direktorius“, trumpinys BMD, tolygus „profesoriaus“ titului/ gimė 1934m. kovo 10d., Niederschlesien apylinkėje, frankų šeimoje.

Išlaikęs abitūros egzaminus tęsė mokytojo studijas Bamberg mieste, vėliau Salzburge, gaudamas valstybinę stipendiją (Orff-Institutas), dirbo kantoriumi ir mokytoju Schweinfur`o mieste (Bavarija).

1962m. įkūrė ir vadovavo daugiaregioniniam mokytojų chorui „Frankų giedojimo ratelis“;

1968-1997m. vadovavo oratorijų chorui „Schweinfurt`o giesmių vainikas“, kuriam buvo pašvęsta ši kantata.

Buvo tarybos nariu trijose evangeliškos muzikos sandraugose Bavarijoje, t.y. bažnytinių chorų, pučiamųjų orkestrų ir bažnyčios muzikų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *